LEGISLACJA PLANOWANA

Rząd pracuje obecnie nad nowymi regulacjami dla przemysłu wydobywczego, uwzględniającymi wydobycie gazu z łupków. Powstająca ustawa Prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym ma doprecyzować prawo w obszarze działalności wydobywczej i eksploatacyjnej i zabezpieczyć interes gmin na terenie których prowadzona będzie ich eksploatacja. Planowane zmiany mają służyć również zapewnieniu ułatwień inwestycyjnych dla tych, którzy chcą inwestować w tym obszarze w Polsce. Drugim aktem prawnym, który ułatwi i usprawni eksploatację będzie przygotowywana ustawa o korytarzach przesyłowych. Obie ustawy mają być gotowe przed rokiem 2013. 

 

Dopóki nie powstanie nowe prawo, poszukiwanie i eksploatacja węglowodorów ze złóż niekonwencjpnalnych podlega takim samym uwarunkowaniom prawnym co poszukiwanie i eksploatacja węglowodorów ze złóż konwencjpnalnych. Najważniejsze z ww. aktów prawnych to m. in.:

 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dn. 8 października 2008 r. wprowadzające zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 • Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa  z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 • Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. o Prawo budowlane
 • Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Ustawa z dn. 7 października 2008 r. o odpadach wydobywczych
 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • Ustawa z dn. 13 września 1996 o utrzymaniu czystości w gminach

Do powyższego katalogu należy dodać szeroki zestaw aktów uzupełniających  i wykonawczych.

 

 

Strona główna
Wywiady
Badania
Raporty
Prawdy i mity
Czy wiesz, że
Słownik pojęć
Multimedia
Aktualności
Newsy z Polski
Newsy ze świata
Newsy PGNiG
Newsletter
Strefa wiedzy
Rodzaje gazu i jego wykorzystanie
Gaz z łupków
Gaz z łupków na świecie
Jeśli nie gaz z łupków to co - alternatywy
Łupki w Polsce
Obszary perspektywiczne
Koncesje PGNiG
Pozostali Koncesjonariusze
Współpraca
Aktualny widok na odwiert Lubocino
Korzyści
Dla gminy i jej mieszkańców
Dla Polski
Dla Europy
Bezpieczeństwo
Przepisy prawa/legislacja
Bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie prac
Ochrona środowiska
logo PGNiG
KONTAKT     MAPA STRONY     POLITYKA PRYWATNOŚCI    © PGNIG
ODDAJ SWÓJ GŁOS!
Czy jesteś za pozyskiwaniem gazu z łupków?


znak zapytania
video icon
facebook icon

Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję