PRAWDY I MITY

obrazek

MIT

Poszukiwania i wydobywanie gazu łupkowego zagrażają sieci Natura 2000

obrazek

PRAWDA

Polskie prawo dopuszcza prowadzenie prac na obszarach chronionych ze względów środowiskowych, takich jak Natura 2000, inwestycji o nadrzędnym interesie społecznym lub gospodarczym. Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. ptasią dyrektywą) oraz art. 6 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywą Siedliskową, tzw. habitatową) sytuacja ta jest możliwa w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, ale konieczne jest wówczas zapewnienie wykonania kompensacji przyrodniczej.

obrazek

MIT

Ceną za gaz łupkowy jest utrata zdrowia mieszkańców okolic wiertni

obrazek

PRAWDA

Gospodarowanie wodą w procesie poszukiwania i rozpoznawania oraz eksploatacji gazu z łupków nie powoduje zagrożenia utraty zdrowia przez mieszkańców okolic wiertni. Prace odbywają się zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami prawa: m.in. ustawą Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229), Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/EG, RDW) i Dyrektywą w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (2006/118), zobowiązującymi państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, a także Dyrektywą PE i Rady 2006/21/WE o odpadach pochodzących z przemysłu wydobywczego oraz Dyrektywą Rady nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zabiegi szczelinowania hydraulicznego nie są obarczone ryzykiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz podziemnych, a ciecz pozabiegowa może być po zastosowaniu nowoczesnej technologii m.in. filtracji, odwróconej osmozy czy wymiany jonowej powtórnie wykorzystywana lub oczyszczona przez podmioty do tego uprawnione. Do substancji chemicznych wykorzystywanych podczas wiercenia i prac stymulacyjnych dostęp mają wyłącznie uprawnieni pracownicy. Substancje i mieszaniny chemiczne są zawsze, zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w odniesieniu do substancji chemicznych (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) oraz Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), odpowiednio ewidencjonowane i kontrolowane.

obrazek

MIT

Poszukiwania gazu powiększają efekt cieplarniany poprzez niekontrolowane emisje metanu

obrazek

PRAWDA

Sposób, w jaki wykonuje się wiercenia i rozpoczyna wydobycie gazu łupkowego znacznie ewoluował. Szczelinowanie hydrauliczne nie zwiększa w istotny sposób emisji metanu do atmosfery. Pomiary amerykańskich naukowców z Uniwersytetu w Teksasie wykazały, że emisje metanu podczas odbioru płynu po wykonanym szczelinowaniu hydraulicznym są mniejsze niż wcześniej sądzono. Jeśli firmy stosują nowoczesne technologie do wychwytywania mieszany węglowodorów oraz kontroli poziomu emisji, emisje metanu mogą być znacząco zredukowane.

obrazek

MIT

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego z zastosowaniem metod sejsmicznych zagraża zasobom wód leczniczych i mineralnych

obrazek

PRAWDA

Prace poszukiwawcze i rozpoznawcze powinny być zawsze wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Sejsmiczne – nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne – metody rozpoznawania geologicznej budowy Ziemi z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń: pojazdów ze sprzętem emitującym wibracje (wibratorów) oraz rejestrujących fale sejsmiczne geofonów mają na celu ustalenie lokalizacji optymalnego miejsca odwiertu. Zebrane dane, po przetworzeniu i interpretacji, pozwalają w porę zapobiec ewentualnemu zniszczeniu źródeł wód leczniczych i mineralnych, czy też uruchomieniu osuwisk.

obrazek

MIT

Cement zabezpieczający odwiert, który znajduje się w przestrzeni między rurą okładzinową a ścianą odwiertu może pękać, powodując przeciekanie płynu do szczelinowania.

obrazek

PRAWDA

Po zacementowaniu przestrzeni pomiędzy rurą a górotworem, cement zabezpieczający odwiert podlega kontroli jakościowej (badania gęstościowe i wytrzymałościowe tzw. cementomierzem oraz badania geofizyczne: akustyczne). Wykonanie tych badań potwierdza odpowiedni stan zacementowania: odporność na wietrzenie, pękanie, rozpuszczanie, odporność chemiczną, wytrzymałość na ściskanie, ciśnienia, temperatury, etc. Ponadto, do cementowania odwiertów wykorzystuje się wyłącznie cementy spełniające właściwe atesty własności fizycznych i chemicznych, wypracowane z przeznaczeniem do cementowania otworów wiertniczych. Wszelkie działania w otworze są na bieżąco monitorowane, w celu utrzymania stabilności otworu oraz zapobiegania ewentualnym awariom, nieprawidłowościom w przebiegu prac wiertniczych, które mogą wpłynąć niekorzystnie na rezultaty prac wiertniczych, jak również na otoczenie. W trakcie wiercenia otworu pobiera się rdzeń wiertniczy (materiał skalny z przewiercanych formacji), następnie próbki skal wycięte z rdzenia poddaje się szeregowi badań (są to m. in. badania: geochemiczne, mineralogiczne, geomechaniczne, etc.). Ponadto, w czasie wiercenia wykonuje się liczne badania typu geofizycznego, geoelektrycznego, prowadzi się pomiary ciśnień, etc. Te badania i pomiary stanowią podstawę do zaprojektowania zabiegów szczelinowania hydraulicznego, w szczególności badania geomechaniczne, mineralogiczne i geochemiczne, bowiem w trakcie pierwszych z nich próbkę skalną poddaje się tzw. badaniom trójosiowym. Polegają one na umieszczeniu próbki w komorze i stopniowym zwiększaniu nacisku tak, by skała uległa skruszeniu, co stanowi odtworzenie ciśnieniowych warunków złożowych, czyli ciśnień jakim skała podlega pod ziemią na głębokości gdzie się znajduje w warunkach naturalnych. Natomiast skruszenie pokazuje jakie ciśnienie jest potrzebne, by daną skałę można było szczelinować, czyli pod jakim ciśnieniem należy zatłaczać do odwiertu płyn szczelinujący, by skała na głębokości paru tysięcy metrów uległa skruszeniu wytwarzając system szczelin - mikroskopijnych spękań, którymi gaz będzie migrował (dopływał do otworu). Na bazie badań geochemicznych i mineralogicznych projektuje się przypuszczalny skład płynu szczelinującego. Przypuszczalny dlatego, że w trakcie zabiegów szczelinowania wprowadza się korekty tego składu, w zależności od postępu zatłaczania płynu w kolejnych sekcjach szczelinowania.

Strona główna
Wywiady
Badania
Raporty
Prawdy i mity
Czy wiesz, że
Słownik pojęć
Multimedia
Aktualności
Newsy z Polski
Newsy ze świata
Newsy PGNiG
Newsletter
Strefa wiedzy
Rodzaje gazu i jego wykorzystanie
Gaz z łupków
Gaz z łupków na świecie
Jeśli nie gaz z łupków to co - alternatywy
Łupki w Polsce
Obszary perspektywiczne
Koncesje PGNiG
Pozostali Koncesjonariusze
Współpraca
Aktualny widok na odwiert Lubocino
Korzyści
Dla gminy i jej mieszkańców
Dla Polski
Dla Europy
Bezpieczeństwo
Przepisy prawa/legislacja
Bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie prac
Ochrona środowiska
logo PGNiG
KONTAKT     MAPA STRONY     POLITYKA PRYWATNOŚCI    © PGNIG
ODDAJ SWÓJ GŁOS!
Czy jesteś za pozyskiwaniem gazu z łupków?


znak zapytania
video icon
facebook icon

Ta strona używa COOKIES. Za pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

Akceptuję